top of page

מדיניות החזרת מוצרים

  1. ביטול עסקה והחזרת מוצרים בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981. על הלקוח מוטלת החובה לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.

  2. ביטול העסקה יתאפשר בהתאם לחוק, תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או ממועד קבלת פרטי העסקה - לפי המאוחר מביניהם.

  3. העסקה תבוטל באמצעות הודעה בכתב לכתובת contact@kefel.xyz.

  4. על המוצר המוחזר להיות ארוז באריזתו המקורית כאשר לא נעשה בו כל שימוש.

  5. במידה שביטול העסקה נעשה עקב פגם במוצר או כאשר מדובר באי התאמה בין המוצר לבין מה שנמסר לצרכן באתר, תזכה חברתנו את הלקוח בסכום המוצר תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. על הלקוח להעמיד את המוצר לאיסוף מהכתובת אשר אליה נשלח החל מיום קבלת הודעת הביטול על ידי החברה. במקרה זה, לא יחויב הלקוח בדמי ביטול.

  6. בעת שליחה ההודעה בכתב על הרצון בביטול העסקה, הלקוח יכול לבחור להחזיר את המוצר באופן עצמאי אל מחסני החברה. לקוח הבוחר להחזיר את המוצר באופן עצמאי, לא יזכה בפיצוי כלשהו בגין הוצאות שילוח והובלה.  

bottom of page